SỐ TẬP

Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ Wind And Cloud: Season 1

Hùng Bá - bang chủ Thiên hạ Hội vì muốn trở thành vô địch thiên hạ, đã tận diệt Hoắc gia, thu nhận Hoắc Kinh Giác - sau đổi tên là Bộ Kinh Vân làm đệ tử. Hậu duệ Nhiếp gia - Nhiếp Phong cũng bị bắt ép làm người Thiên Hạ Hội. Nhiều năm sau, Hùng Bá lại muốn tận diệt Phong - Vân khi lời tiên tri thay đổi

Bình luận (44)