Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Nhân Quang Tốc - Power Rangers: Lightspeed Rescue

Siêu Nhân Quang Tốc - Power Rangers: Lightspeed Rescue

americano

americano - Đăng ngày: 19-03-2008

Mục:
Lũ quỹ bị phong ấn hàng nghìn năm nay bỗng vô tình được thả ra. Tổ chức quân sự Lightspeed, với những thành tựu khoa học hiện đại, đã tập hợp 5 người anh hùng và trao cho họ sức mạnh quang tốc để bảo vệ thành phố khỏi sự phá hủy của lũ quỷ hung tàn...
Xem chi tiết