SỐ TẬP

Siêu Nhân Quang Tốc Power Rangers: Lightspeed Rescue

Lũ quỹ bị phong ấn hàng nghìn năm nay bỗng vô tình được thả ra. Tổ chức quân sự Lightspeed, với những thành tựu khoa học hiện đại, đã tập hợp 5 người anh hùng và trao cho họ sức mạnh quang tốc để bảo vệ thành phố khỏi sự phá hủy của lũ quỷ hung tàn...

Bình luận (42)