SỐ TẬP

Siêu Nhân Rừng Xanh Power Rangers: Jungle Fury

Câu chuyện bắt đầu tại học viện Pai Zhuq . Theo và Lily là 2 trong số 6 học viên cao cấp nhất của học viên. Master Mao muốn chọn ra 3 trong số 6 học viên đó. Lily và Theo đã vựot qua thử thách cùng với một học viên tài năng khác là Jarrod...

Bình luận (34)