Tam Quốc Diễn Nghĩa Romance Of The Three Kingdoms

Triều đại nhà Hán sụp đổ, gian thần Đổng Trác nắm quyền hoành hành ngang ngược. Các bạc gian hùng trong thiên hạ như Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền cát cứ mỗi người một phương, tạo thế chân kiềng trong thiên hạ, đồng thời viết lên trang sử về các vị anh hùng...

Bình luận (85)